AVIS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Llegeixi detingudament aquest document abans de continuar navegant pel Lloc Web. El mateix es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús (en endavant, les “Condicions”) que regulen l’accés, navegació i ús del web de COLLABORABRANDS, SA ubicada a la URL www.collaborabrands.com (en endavant, el “Lloc Web”).

L’accés, la navegació i la utilització d’aquesta pàgina web implica per part seva l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal i Condicions, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat a aquest efecte.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

AVÍS LEGAL

1.- INTRODUCCIÓ I DADES DEL TITULAR

COLLABORABRANDS, SA (en endavant, “l’Empresa”), és una societat de nacionalitat espanyola, amb NIF A-63.681.159, i domicili social a 28004 Madrid – Carrer Hortaleza, 108, 2º i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 37.097, foli 36, secció 8a, full M-662172. Per comunicar-se amb l’Empresa, de manera directa i efectiva, podrà adreçar-se al correu electrònic: info@collaborabrands.com o trucar al número de telèfon +34 932 138 369

CONDICIONS

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions regulen l’accés als continguts i a tots els serveis i els productes oferts per l’Empresa a través del seu Lloc Web, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant això, l’Empresa es reserva el dret a modificar la presentació, la configuració i el contingut del lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i / o la seva utilització.

L’accés i la utilització dels continguts i dels serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions, suposen la seva acceptació. Sense perjudici de l’anterior, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les presents Condicions i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les Condicions.

Abans d’utilitzar, de reservar i / o de contractar aquests productes o serveis específics oferts per l’Empresa, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades per l’Empresa, si s’escau, a aquest efecte. La utilització, la reserva i / o la contractació d’aquests productes o serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per l’Empresa en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i / o contractació. L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web comporten i suposen l’acceptació per l’Usuari del present Avís Legal i les Condicions que hi inclou.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

3.- ACCÉS I SEGURETAT

L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats pel Lloc Web té caràcter gratuït, si bé algun dels serveis i continguts oferts per L’EMPRESA a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació. Queda prohibit l’accés al Lloc Web a menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, dels seus tutors o dels seus representants legals. L’accés i la navegació a través del Lloc Web no requereix registre.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest Lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari pel Lloc Web o la utilització, l’adquisició i / o la contractació de productes o de serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web, impliqui una renúncia, una transmissió, una llicència o una cessió total o parcial d’aquests drets per part de l’Empresa. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes Condicions.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’Empresa o de terceres entitats, porten implícites la prohibició sobre el seu ús, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de l’Empresa o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació prèvia, expressa i per escrit, l’accés o l’ús del Lloc Web i / o dels seus continguts i / o dels seus serveis, confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques, els logotips i / o els signes distintius, també inclosos els protegits per llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i / o els serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i / o dels serveis inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Empresa o, si escau, del titular dels drets corresponents.

5.- UTILIZACIÓ DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions. L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les Condicions. En utilitzar els Serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través dels serveis proporcionats pel Lloc Web, qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

6.- LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

En el cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a l’Empresa a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats amb aquesta finalitat en el propi lloc web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, de secret comercial, o de qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Empresa per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7.- RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL SERVEI.

L’Empresa no pot garantir la fiabilitat, la utilitat o la veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web, preparada per usuaris de molts diversos sectors. En conseqüència, l’Empresa no garanteix ni es fa responsable de:

a) la continuïtat dels continguts del Lloc Web;

b) l’absència d’errors en aquests continguts o productes;

c) l’absència de virus i / o d’altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que el subministra;

d) la invulnerabilitat del Lloc Web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;

e) la falta d’utilitat o de rendiment dels continguts i dels productes del Lloc Web;

f) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’Empresa estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, l’Empresa declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i d’altres components nocius als Usuaris.

L’Empresa es reserva el dret a interrompre l’accés al seu Lloc Web, així com la prestació d’alguns o de tots els continguts que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als Usuaris.

L’Empresa no serà responsable de les interrupcions del servei, de les demores, dels errors, del mal funcionament i, en general, d’altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del seu control, i / o deguts a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i / o tinguin per origen causes de força major.

Sense perjudici del que estableix l’article 1.105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes de les presents Condicions, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de l’Empresa, com ara: errors de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, d’apagades, etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat de sistema informàtic, sempre que l’Empresa hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, l’Empresa no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, per dany emergent i / o per lucre cessant. L’Empresa tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i els continguts del Lloc Web per efectuar operacions de manteniment, de millora o de la seva reparació.

L’Empresa no es fa responsable de la utilització que l’Usuari realitzi dels serveis i dels productes del Lloc Web, així com de qualsevol altre material del Lloc Web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, ho haurà de notificar immediatament a l’Empresa perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que L’Empresa pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes Condicions o les condicions particulars que siguin d’aplicació.

8.- ENLLAÇOS

8.1- Enllaços a altres llocs web.

En cas que en el Lloc Web, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. L’Empresa no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web amb els que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, l’Empresa no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, el seu accés, les seves dades, la seva informació, els seus arxius, la qualitat i fiabilitat dels seus productes i dels seus serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho hauran de comunicar immediatament l’Empresa a l’efecte de què es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi cap tipus de relació, de col·laboració o de dependència entre l’Empresa i el responsable del lloc web aliè.

8.2.- Enllaços en altres llocs web amb destí al Lloc Web.

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web, s’haurà d’atenir a les següents estipulacions:

  • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o Home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de l’Empresa.
  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del Lloc Web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web.
  • En cap cas, llevat que l’Empresa ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un” browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Empresa ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l’Empresa ho hagi fet prèviament, de manera expressa i per escrit.
  • Si l’entitat que realitza l’enllaç correctament des de la seva pàgina al Lloc Web desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de l’Empresa i / o del Lloc Web , haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit. L’Empresa no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

L’Empresa no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. L’Empresa no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, el seu accés, les seves dades, la seva informació, els seus arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

9.- POLÍTICA DE COOKIES

La Política de cookies del Lloc Web queda determinada pel que s’estableix en el document de  POLÍTICA DE COOKIES.

10.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La Política de protecció de dades del Lloc Web queda determinada pel que s’estableix en el document de POLÍTICA DE PRIVADESA.

11.- DURADA I MODIFICACIÓ

L’EMPRESA podrà modificar les Condicions que aquí s’estipulen, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal i Condicions o mitjançant qualsevol altra tipus de comunicació adreçada als Usuaris. La vigència temporal d’aquest Avís legal i Condicions coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el que passarà a tenir vigència l’Avís legal i Condicions modificat. Amb independència del que disposen les condicions particulars, l’Empresa podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

12.- GENERALITATS.

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís legal o de les Condicions. En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquest Avís legal o les Condicions i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís legal o Condicions fos considerada (es) nul (es) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís legal i Condicions. El no exercici o execució per part de l’Empresa de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal o Condicions no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

13.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.

Les relacions establertes entre L’Empresa i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent. L’Empresa i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).

Data de publicació de l’última versió de l’Avís Legal (v.1 20/03/2021)