POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La present POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES és part integrant de l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús del Web de COLLABORABRANDS, S.A. ubicat a la URL www.collaborabrands.com (en endavant, el “Lloc Web”).
En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant, “RGPD”) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), la societat COLLABORABRANDS, SA (en endavant, l’ “Empresa”), li comunica que:


1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

• COLLABORABRANDS, S.A.
• NIF: A-63.681.159
• Direcció postal: 28004 Madrid – Carrer Hortaleza, 108, 2º
• Telèfon: +34 932 138 369
• Direcció de correu electrònic: info@collaborabrands.com

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA.
Des de l’Empresa podem tractar les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les ha facilitat:

I Finalitat del tractament: Gestionar les altes, descàrregues i l’enviament d’informació d’utilitat o d’interès relatiu a esdeveniments, jornades, cursos i publicacions per diferents mitjans, sobre l’Empresa, les seves activitats, els seus serveis, les seves ofertes, les promocions especials, així com documentació de variada naturalesa. Base jurídica del tractament: El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a RGPD).

II Finalitat del tractament: Dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per tal de poder gestionar les consultes que rebi a través del formulari “Contacte” del Lloc Web per part dels usuaris d’aquest o bé per correu electrònic. Base jurídica del tractament: El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a) RGPD) i la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (art. 6.1.f) RGPD), que es poden concretar en donar una resposta a les diferents sol·licituds d’informació sobre l’Empresa que li siguin plantejades.

En relació al consentiment exprés, apuntar que el titular de les dades té el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cap cas l’Empresa tractarà les seves dades per tal de generar la presa de decisions automatitzes, inclosa l’elaboració de perfils.
De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el cas que l’Usuari del Lloc Web, sigui al seu torn client de l’Empresa i no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part de l’Empresa, pot manifestar aquest desig enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@collaborabrands.com amb l’assumpte “baixa”.
L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i que serà l’unic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’Empresa per als fins assenyalats.
Quan les dades personals siguin recollides a través d’un formulari, l’Usuari haurà d’aportar, al menys, les dades marcades amb un asterisc, ja que, en cas de no fer-ho, l’Empresa no podrà acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada .
En resposta a la preocupació de l’Empresa per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest Lloc Web.


3.- CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES
Els destinataris de les seves dades seran els diferents departaments de l’Empresa que ho requereixin per al compliment de les seves funcions, qui alhora garanteixen en tot moment la privacitat d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Per defecte, les dades dels Usuaris no seran cedides a tercers llevat que hi hagi una obligació legal, ni es realitzaran transferències internacionals de dades.
A més, en aquest Lloc Web s’inclouen enllaços i funcionalitats de tercers, com xarxes socials o sistemes de comunicació en línia, de manera que l’Empresa no es fa responsable de les dades recollides ni tractades per aquests tercers ja que en el moment d’accedir als seus portals l’Usuari estarà subjecte a l’acceptació de les polítiques de protecció de dades i condicions legals que corresponguin en cada cas.


4.- CONSERVACIÓ DE LES DADES.
Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest Lloc Web que vostè seleccioni. En aquest sentit:

I Finalitat del tractament: Gestionar les altes, les descàrregues i l’enviament d’informació d’utilitat o d’interès relatiu a esdeveniments, jornades, cursos i publicacions per diferents mitjans, sobre l’Empresa, les seves activitats serveis, les seves ofertes, promocions especials, així com documentació de variada naturalesa. Terminis de conservació: Es conservaran indefinidament fins que, en el seu cas, l’usuari subscrit manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa, i alhora, exerceixi el seu dret de supressió.
II Finalitat del tractament: Dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per tal de poder gestionar les consultes que rebi a través del formulari “Contacta” del Lloc Web per part dels usuaris d’aquest o bé per correu electrònic. Terminis de conservació: Es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim de dotze (12) mesos, excepte que d’aquestes se’n derivi un altre tipus de relació amb l’Empresa.


5.- EXERCICI DE DRETS.
En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RPGD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat, i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a la direcció que consta a l’apartat 1) d’aquesta Política.
A més, en el cas que l’Usuari consideri que la seva sol·licitud no ha estat degudament atesa està en el seu dret de presentar una reclamació davant de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

Data de publicació de l’última versió de la Política de Protecció de Dades (v.1. de 20/03/2021)